2006

Enkele standpunten die ik naar aanleiding van de verkiezingen van 2006 de wereld in gestuurd heb.

A is de voorstad van M

Ook is het al jaren de trend dat meer en meer mensen buiten de stad gaan wonen, of in de stad naar de vernieuwde wijken zoals het Zuid en het Eilandje verhuizen. Gevolg hiervan is leegstand en verkrotting. Niet alleen in het centrum, maar ook in de districten.
Men moet aangemoedigd worden om opnieuw de stad te bevolken en alle wijken nieuw leven inblazen. De reeds bestaande huur en renovatiepremies moeten daarvoor worden verhoogd. Extra premies of kortingen moeten aanvullen daar waar nodig.

De rest van de tekst is spijtig genoeg verloren gegaan bij het veranderen van CMS systeem.

Culturele terugkeer naar A

In het verleden hebben veel historische kunstwerken Antwerpen verlaten. Deze kunstwerken van o.a. Rubens moeten terugkeren naar hun thuisbasis en opnieuw in volle glorie opgehangen of neergezet worden in Antwerpen.

Economie

Tobin taks. Door de invoering van de Tobin taks (of de Spahn-taks, een moderne variant) kan via een minimale heffing van 0,01% op iedere financiële transactie een te grote muntschommeling vermeden worden. De handel in deviezen is de grootste markt ter wereld en werkt ontwrichtend voor landen uit de derde wereld. De opbrengst van de taks gaat integraal naar ontwikkelingssamenwerking. Dit zorgt ineens voor een vergroting van de steun aan ontwikkelingslanden en houd zelfs in dat het huidige bedrag voor steun verminderd kan worden. Zo komt er ook in Belgie extra geld vrij voor andere taken.

Jeugdbeleid

Betere ondersteuning van het jeugdwerk. Dit is een belangrijke basis van de samenleving waarin velen oa. hun sociale vaardigheden aanleren. Maar wanneer jeugdbegeleiders meer bezig zijn met administratie, onderhoud, financien, … dan vervliegt het enthousiasme snel. Natuurlijk moeten deze taken blijven bestaan, het is een goede leerschool voor de begeleiding. Maar ze moeten wel tot een minimum herleidt worden.

Regelmatige financiele injecties naar verenigingen toe. Want regelmatig is de staat van de lokalen niet meer wat het zou moeten zijn. De verenigingen zelf beschikken meestal niet over voldoende middelen om hun lokaal volledig in orde te maken. Het zou dus interessant zijn dat er naast de huidige subsidies regelmatig een investering vanuit het gemeentebestuur komt. Deze investeringen kunnen thematisch aangepakt worden. Zo kan men het ene jaar werken rond brandveiligheid, het volgende rond isolatie, …

Betere opvang voor de jeugd.

  • Een van de belangrijkste onderdelen in een goed jeugdbeleid is de jeugddienst. Het is dan ook logisch dat deze jeugddienst over voldoende middelen beschikt. En dit zowel financieel als op gebied van het personeel. Er zou moeten gestreefd worden naar een bezetting van 1 personeelslid per 10.000 inwoners. Telkens minstens een jeugdconsulent en administratieve kracht die dan worden aangevuld door extra administratieve krachten en jeugdwerkers. Vanaf 50.000 inwoners kan men dan een tweede jeugdconsulent aanwerven.
  • Communicatie en organisatie is belangrijk. Daarom moet elke jeugddienst in samenspraak met de jeugdraad beschikken over een communicatiebudget. Hiermee kan men dan extra brochures en affiches maken met informatie over de eigen gemeente. Maar tevens kan men dit budget ook gebruiken voor het opzetten en onderhouden van een plaatselijke jeugdwerksite. Zo kan allerlei informatie, van een activiteitenkalender tot de verslagen van de jeugdraad, beschikbaar gesteld worden voor iedereen.
  • Een goede site is niet alles. Het persoonlijke contact is voor velen, gelukkig, nog altijd belangrijk. Daarom moet de jeugddienst niet enkel over voldoende personeelsleden beschikken. Ook de locatie moet goed gekozen worden. Een jeugddienst in een klein straatje, in een uithoek van de gemeente, is meestal weggesmeten geld. Een centrale ligging, duidelijke aanduiding en openingsuren op maat van jongeren zijn belangrijk.

Speeltuintjes, groen, open ruimte, basketbalterreinen, … Allen moeten niet alleen aanwezig zijn, maar ook in goede staat. Dit is natuurlijk alleen maar mogelijk mits een goed onderhoud en de aanwezigheid van voldoende vuilnisbakken.

Laat ze zelf afkomen. Heel veel jongeren hebben zelf een goed idee. Hiermee moeten ze ergens terecht kunnen. Bij de gemeente, de jeugddienst of het jeugdhuis. Een goed idee mag men dan ook niet verloren laten gaan. Men moet dit samen met de betrokkenen uitwerken.

Men moet een grondige analyse maken van de subsidiereglementering in samenspraak met de betrokkenen (jeugdraad, jeugddiens, ?) Er zijn momenteel veel goede subsidies, maar ook vele gaten. We moeten nadenken hoe we subsidies kunnen verbeteren op een zodanige manier dat diegenen die het nodig hebben er nog meer aan hebben (meer geld en meer mogelijkheden). Maar ook moeten we zorgen dat er geen misbruik kan gemaakt worden. En dit zonder de procedures te vergroten, in tegendeel zelfs.

Leefmilieu

Meer alternatieve energie. Maar zolang er niet voldoende aanbod is, mogen de kerncentrales niet afgeschaft worden.

Verbetering van de waterkwaliteit. Dit voor zowel het water van de rivieren als de kust. En tevens ook het drinkwater.

Sluikstorten is een pest. En dan niet alleen omdat het lastig is, maar ook omdat er ziekten ontstaan. Daarom moet sluikstoren vermeden en bestraft worden. Daarnaast moet men rekening houden met het feit dat een mens lui is. Als men een papiertje heeft, dan gaat men niet de straat oversteken om dit in een vuilnisbak te leggen. Laat staan dat men het nog tien straten verder draagt.Daarom moeten er meer vuilbakken komen in het straatbeeld (alhoewel ze ook in het straatbeeld moeten passen –> Design). Aan elke zitbank, elke tramhalte, elk aanplakbord (ook de tijdelijke voor de verkiezingen), … overal moet een vuilbak staan. En deze moeten natuurlijk tijdig leeg gemaakt worden ook.

Meer PC-Trainingen

Een 2-tal jaar geleden startte men in Merksem met computertrainingen voor senioren. Een zeer goed initiatief. Nu is er echter te veel vraag en zijn er te weinig middelen. Er zijn enorm lange wachtlijsten. Een uitbreiding moet gezocht worden.

Mobiliteit

Meer en vooral beter openbaar vervoer.
Op zich is het huidige aanbod tram/trein/bus reeds goed. Maar de stiptheid daar kan nog aan gewerkt worden. En in de eerste instantie moeten tram of bus ook niet te vroeg komen. Het zou niet de eerste maal zijn dat iemand die enkele minuten voor het vermelde uur aankomt, zijn/haar bus al ziet vertrekken.

Het systeem van wisselend parkeren moet herbekeken worden. Vaak is dit vooral interessant om boetes uit te schrijven.Neem maar het vaak voorkomende geval dat ’s avonds om 22u iedereen nog aan de foutieve kant staat. Maar zet je je aan de overkant, dan blokeer je de hele straat. Wil je de volgende ochtend vertrekken, dan ben je de enige aan de foutieve kant en heb je er nog een boete bij ook.

Personeel voor de jeugddienst

Al jaren klaagt de Merksemse jeugdraad over het gebrek aan personeel op de jeugddienst. De 3 krachten waarvan slechts 1 voltijds, werden enige tijd geleden al teruggebracht naar 2. Half 2005 wilde de enige voltijdse kracht, de enige jeugdconsulent ook, zijn horizonten verruimen en verliet hij de Merskemse jeugddienst. Een spijtige zaak voor Merksem. Er bleef slechts 1 administratieve kracht over, die dan nog maar 4/5 werkt. Na veel oproer vanuit o.a. de jeugdraad werd er via een spoedprocedure een nieuwe kracht gevonden. Maar toch heeft de jeugddienst enige tijd zonder jeugdconsulent gedraaid.

Vorig jaar nog, bij het opmaken van het jeugdwerkbeleidsplan, volgde het districtscollege het negatieve advies van de jeugdraad hieromtrent nog. Het advies stelde dat er een goed plan was gemaakt, maar dat er gewoonweg te weinig personeel was om iets te betekenen. Een half jaar later zitten we met nog een personeelslid minder.

Probleem is natuurlijk dat personeel een bevoegdheid is van de gemeente (‘ t stad dus) en dat Merksem niet zelf kan beslissen om extra personeel aan te nemen. Vanuit de stad wordt er echter niet gereageerd.

Het kan toch echter niet dat een gemeente met 41.000 inwoners zoals Merksem een jeugddienst heeft die op deze bezetting draait. Volgens studies na het vorige jeugdwerkbeleidsplan zouden er in gemeenten met 41.000 inwoners gemiddeld 5,4 personen moeten werken op de jeugddienst.

Toekomst

Nadenken voor te handelen en nadien evalueren.

In het verleden zijn er een aantal aanpassingen geweest waarop veel reactie kwam. Denken we dan aan het Antwerpse zwembad- en bibliotheekbeleid. Heeft dit nu meer of minder mensen aangezet om zwembaden of bibliotheken te bezoeken? Is het voor de Antwerpenaar duidelijker geworden waar hij voor wat terecht kan? Is het aanbod vergroot? Dit zijn vragen die we niet alleen rond de 2 voorgaande thema’s kunnen stellen.

Bij elk idee, bij elk voorstel moeten we bekijken wat het gevolg voor de Antwerpenaar is. Vooraf moet hierover nagedacht worden, alsook nadien. En als er iets niet loopt zoals voorzien, moet dit aangepast worden. Men moet, waar nodig, durven bekennen dat het voordien beter was en de klok durven terugdraaien.

Wonen

Wonen is te duur. Huurprijzen van woningen swingen de pan uit. Voor een eenvoudige studio betaal je al gemakkelijk meer dan 250 EURO. Wanneer je wenst te kopen moet je leningen aangaan die je nooit kan terugbetalen. Vooral de extra betalingen wegen zwaar door. Voor een huis van 110.000 EURO betaal je met twee kopers bijna 7.000 EURO aan registratiekosten (waarvan 1.500 EURO ereloon en 450 EURO administratiskosten). Doe de berekening zelf op www.notaris.be.